FoxyBingo offers FoxyBingo erbjuder
Other BINGO Websites Andra bingo webbplatser

RubyRoyal Bingo RubyRoyal bingo

AllStar Bingo AllStar bingo

Casino Web Casino Web

Aladdins Gold Bingo Aladdins Guld bingo

Play at Bingo for a £50,000 jackpot. Spela på Bingo för £ 50.000 jackpot.

Is it possible to win incredible amount of money with bingo? Är det möjligt att vinna otroligt mycket pengar med bingo?

Bingo spel på nätet är något du verkligen bör prova! Du kan vinna massor av pengar och det är otroligt enkelt att komma igång att spela. Read more...

Bet365 Bingo is one of the most played online games around. Bet365 Bingo är en av de mest spelade online-spel runt. With affiliations to online casinos and gambling through casino games , bingo is mostly played by women but this fact isn't limited to gender. Med anknytningar till online kasinon och spel genom kasinospel är bingo oftast spelas av kvinnor, men detta faktum är inte begränsat till kön. The est bingo rooms offer various bonuses to keep their players coming back to them for more no deposit bonuses . De est bingo rum erbjuder olika bonusar för att hålla sina spelare att komma tillbaka till dem för mer inga bonusar . We have searched for the best online bingo bonus that bigo rooms offer in order for our players to play bingo in the best locations available with great bingo bonus opportunities.. Spielautomaten met Roxy Palace Casino. Vi har sökt efter de bästa online bingo bonus som Bigo rummen för att våra spelare att spela bingo i bästa lägen som finns med stora bingo bonus möjligheter .. Spielautomaten träffade Roxy Palace Casino. Looking for free slots ? Letar du efter lediga platser ? Experience the spinning reels give away massive prizes and special bonuses. Upplev snurrande hjulen ge bort stora priser och speciella bonusar. Slots of Vegas has a huge selection of of online slots each with its own theme, from Egypt to scary monsters Choose from over 60 online bingo games and slots ranging from three-reel to five-reel titles featuring progressive jackpots and free bonus poker rounds. Slots av Vegas har ett stort utbud av online slots var och en med sitt eget tema, från Egypten till läskiga monster Välj bland över 60 online bingo spel och slots från tre-rulle till fem-hjuls titlar presenterar progressiva jackpots och gratis bonus poker rundor. The latest in digital animation make up for a fantastic online slots entertainment. Det senaste inom digital animation att kompensera för en fantastisk online slots underhållning. Big Brother Bingo blogs are all the rage. Big Brother Bingo bloggar är på modet. And if you fancy getting social on Facebook and Twitter, then online bingo games are for you. Och om du känner för att få sociala på Facebook och Twitter, sedan online bingo spel är för dig. Click to play InterCasino today Klicka för att spela InterCasino dag

TOP SITES OFFERING BINGO GAMES BESIDES FOXYBINGO TOP Webbplatser som erbjuder bingospel FÖRUTOM FOXYBINGO

Rank Rangordna
Bingo Site Bingo Site
US USA Bonus Bonus Payout% Utbetalning% Download Ladda ner Review Igenom
1 1 Bingo.com Bingo.com £2500 £ 2500 98.42% 98,42% Ladda ner Igenom
2 2 Bingo Palace Bingo Palace £1500 £ 1500 99.43% 99,43% Ladda ner Igenom
3 3 DigTop Bingo DigTop bingo £1500 £ 1500 88.46% 88,46% Ladda ner Igenom

Play Online Bingo - It's as fun as real bingo and as comfortable as your home can be. Spela Online Bingo - Det är lika kul som riktig bingo och så bekväm som ditt hem kan vara.


Bingo rules are not difficult particularly to learn. Bingo regler är inte svårt speciellt att lära sig. We provided small bingo a play guidance. Vi gav liten bingo ett spel vägledning. Normal bingo the play is to be understood very simply and fast. Normal bingo spelet ska förstås mycket enkelt och snabbt. One buys (or it gets posed) at the beginning of the play one or more bingo maps. Man köper (eller om den blir ställt) i början av spelet en eller flera bingo kartor. Then of a person named „Caller is pulled “every 10-15 seconds a bingo ball. Sen en namngiven person "är Caller dras" var 10-15 sekunder en bingo boll. To that extent increased attention is obligation with the bingo. I så måtto ökad uppmärksamhet är skyldig med bingo. Who filled out the given raster and whose numbers thereby were already called all as the first, bingo calls . Som har fyllt i den givna raster och vars antal därmed redan kallades alla som den första, kallar bingo . The numbers are examined and the profit is then assigned. Siffrorna undersöks och resultatet tilldelas sedan. In the Internet one usually clicks a bingo button, as soon as one has bingo. På Internet ett klickar vanligtvis en bingo-knapp, så snart man har bingo. Here the profits are normally funds gains with casino roulette . Här vinsten normalt fonder vinster med casino roulette .

When you play casino games , A bingo map has a 5x5 series of numbers rasters and 24 fields. När du spelar kasino spel , har A bingo kartan en 5x5 serie siffror raster och 24 fält. Since per play hundreds of players can to play, each map is provided with other number combinations. Eftersom per spela hundratals spelare kan spela, är varje karta försedd med andra sifferkombinationer. The series of numbers suitably in your raster to the designation bingo. Serien av siffror passar in i ditt raster till beteckningen bingo. , One can mark a field immediately, but one does not need a number. , Man kan markera ett fält direkt, men en behöver inte ett nummer. The numbers in the column „B “are bingo numbers between 1 and 15; in the column „I “the numbers between the numbers 16 and 30. Siffrorna i kolumnen "B" är bingo nummer mellan 1 och 15, i kolumnen "I" siffrorna mellan siffrorna 16 och 30. the column „N “leads the values between 31 and 45, whereby the column leads „G “the numbers between 46 and 60. kolumnen "N" leder värden mellan 31 och 45, där kolumnen leder till "G" siffrorna mellan 46 och 60. The last column is the column „O “, these shows the bingo numbers between 61 and 75. Den sista kolumnen är kolumnen "O", visar de bingo tal mellan 61 och 75.

Not each play is alike. Inte varje spel är lika. Before each round casino bingo is called another sample, which one must reach. Före varje omgång casino bingo kallas annat prov, som man måste nå. Then „the Caller begins “to draw the numbers. Då "uppringaren börjar" dra numren. Now one deletes, should a bingo number be called, which stands on the own map, the respective number. Nu en bort, bör ett bingo nummer kallas, som står på egen karta, respektive nummer. This continues to go so, until one or another player reached the necessary sample and „bingo calls “. Detta fortsätter att gå så, tills en eller annan spelare nått den nödvändiga provet och "bingo samtal". Samples can be a horizontal line likewise, like a random sample or the most well-known play, Coverall. Prover kan vara en horisontell linje på samma sätt, som ett slumpmässigt urval eller mest kända spel, Overall. Coverall meant „covers everything “ at the slot machine. Overall betydde "täcker allt" på spelautomaten. Thus each number must be called on the bingo map. Således varje nummer måste anropas på bingo kartan. One calls this play also Full House/Full Card/Blackout/. En kallar detta också spela Full House / Full Card / Blackout /. The organizers/on-line bingo halls are often very imaginative, which concerns the sample for the different bingo plays - for example samples are selected in the form of letters or other slot game Designs. Arrangörerna / on-line bingo hallar är ofta mycket fantasifulla, som gäller provet för de olika bingo spelar - till exempel prov väljs i form av brev eller annan slot spel designer.

„The ability “of the bingo player lies in the speed in finding the numbers on the map, as described at Titan Poker . "Förmågan" av bingo spelare ligger i hastigheten att hitta siffrorna på kartan som beskrivs i Titan Poker . Most players play several bingo maps at the same time. De flesta spelare spelar flera bingo kartor samtidigt. Thus they must be automatically faster, because one wins only, even if one calls as the first bingo or clicks at the computer. Följaktligen måste de vara automatiskt snabbare eftersom man vinner bara, även om en samtal som den första bingo eller klickar på datorn. They see, the bingo rules are very simply and actually not really need one bingo a play guidance. De ser, bingo reglerna är mycket enkelt och faktiskt egentligen inte behöver en bingo ett spel vägledning.

bingo is particularly in the countries the USA, England and on the Philippines likes. bingo är särskilt i de länder USA, England och på Filippinerna tycker. Of the classification bingo belongs into the class of the Lotto plays, where one can sort also Keno and other plays. Klassificeringen bingo hör till klassen av Lotto pjäser, där man kan sortera även Keno och andra pjäser.

On bingospielen.net we approximately gathered a quantity of information around bingo. På bingospielen.net vi samlat cirka en mängd information kring bingo. The play is in Germany the most popular not yet, if one looks at oneself however the triumphant advance pokers, has bingo some to surely catch up. Pjäsen är i Tyskland mest populära ännu inte, om man tittar på sig själv men de triumferande förväg Pokers måste bingo några till säkert ikapp. Because straight on-line is bingo for each play which can be played simply, to often only in club vacation the offered plays can additional a quantity money be earned here. Eftersom rakt fram-linjen är bingo för varje spel som kan spelas enkelt, ofta bara i klubben semester de erbjudna spelar kan ytterligare en mängd pengar tjänas här.
On-line bingo play in the Internet On-line bingo spel på Internet
bingo bonus hint of the month bingo bonus antydan i månaden

100 euros bonuses 100 euro bonus
with Bingoday med Bingoday
Simply register and loosely geht´s. Enkelt registrera sig och löst geht talet.
Bingoday is the largest German-language bingo area in the Internet and one of the largest bingo areas in the Internet at all. Bingoday är den största tyskspråkiga bingo område i Internet och en av de största bingo områdena i Internet alls. Now up to 100 € bonuses (200%!!!) take the money. Nu upp till 100 € bonus (200%!) Ta pengarna. Who deposits 20 euros with Bingoday, gets 40 euros bingo bonuses obendrauf. Vem deponerar 20 euro med Bingoday blir 40 € bingo bonusar obendrauf. To 100 € Till 100 €
Directly to Bingoday Direkt till Bingoday
Here it gives more information to Bingoday Här ger mer information till Bingoday
Contents: On-line bingo | Bingoday | bingo bonus | bingo strategies | bingo rules Innehåll: On-line Bingo | Bingoday | Bingo Bonus | Bingo strategier | Bingo regler
Partner sides: Football bets of coupons | Bonus for sports bets | Wettbüro portal for sports bets Partner sidor: Fotboll spel av kuponger | bonus för sportspel | Wettbüro portal för sportspel
Copyright © 2007-2010 bingospielen.net Copyright © 2007-2010 bingospielen.net
Best bingo hall in the net Bäst bingohall i nätet

16 euros given 16 givna euro
no deposit necessarily Ingen insättning nödvändigtvis
Ruby bingo Ruby Bingo
300% for the 2nd deposit 300% för 2: a insättning

Ruby bingo is presented of the large English entertainment enterprise William Hill and is in England the prominent bingo area in the Internet. Ruby Bingo presenteras på den stora engelska Underhållningsföretaget William Hill och är i England den framstående bingo området i Internet. Now exclusively also in Germany with mad a riser bingo bonus. Nu uteslutande även i Tyskland med galna en riser bingo bonus. 16 euros for new clients freely and 300% deposit bonus 16 euro för nya kunder fritt och 300% insättningsbonus
Directly to Ruby bingo and that 16 euros bonuses Direkt till Ruby bingo och att 16 euro bonus
Or to the Ruby bingo test with more information Eller till Ruby bingo testet med mer information
Experience everything over bingo Erfarenhet allt över bingo
Read they with us everything over bingo. Läs de med oss ​​allt över bingo. We arranged you an extensive glossary, where the individual terms are explained clearly. Vi ordnade ett omfattande ordlista, där de enskilda termer förklaras tydligt. Also the bingo rules for veschiedenen bingo kinds. Även bingo reglerna för veschiedenen bingo slag. Who is interested in the bingo history, which we can help likewise, as abzukassieren all curious ones, that cannot wait for it, bingo to play and a bonus with one of the established bingo areas in the Internet. Vem är intresserad av bingo historien, som vi kan hjälpa på samma sätt som abzukassieren alla nyfikna sådana, som inte kan vänta på det, att bingo spela och en bonus med en av de etablerade bingo områden i Internet. Who does not want to loose-put comes also to make itself familiar with certain bingo strategies so that a success becomes also if possible. Vem vill inte löst sätta kommer också att göra sig bekant med vissa bingo strategier så att en framgång blir också om möjligt.

web counter
Free Web Hosting